4 Międzynarodowe Wydarzenie Partnerskie „Najlepsze praktyki w ramach planu działania na rzecz kontroli wyludniania się” – spotkanie tematyczne

28 i 29 maja 2019 r.

Łódź, Polska

Czwarte spotkanie „Najlepsze praktyki w ramach planu działania na rzecz kontroli wyludniania się” w projekcie „Wyzwania centrów regionalnych: przeciwdziałanie depopulacji, rozwój dobrych praktyk” (DeCoDe) odbyło się w Łodzi. Województwo Łódzkie, partner projektu DeCoDe, było gospodarzem spotkania przedstawicieli środowisk akademickich, administracji i sektora pozarządowego z ośmiu krajów: Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Rumunia, Włochy, Dania i Hiszpania.

W Łodzi uczestnicy projektu zapoznali się z sytuacją wyludnienia regionu łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zilustrowanych danymi statystycznymi dotyczącymi migracji i gospodarki regionalnej. Wybrane polskie dobre praktyki zaprezentowali przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Były to: uniwersalne projektowanie przestrzeni publicznych i udogodnień ułatwiających dostęp do nich osobom z niepełnosprawnościami, Program Karta Seniora Województwa Łódzkiego, Regionalny Program Karta Dużej Rodziny oraz Regionalny Punkt Diagnostyki i Terapii FASD w Łodzi (prezentacja 1). Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentował Regionalne Centra Usług Środowiskowych
w województwie łódzkim, realizowane z pomocą funduszy europejskich, jako współpraca powiatów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych (prezentacja 2). Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego był również centralnym punktem prezentacji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Prezentacja na temat przeciwdziałania wyludnianiu się z pomocą projektów RPO Województwa Łódzkiego w zakresie edukacji i rynku pracy na lata 2014-2020 ukazywała różne podejścia do wyzwań stojących przed regionem. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprezentował doświadczenia i wybrane zrealizowane projekty (prezentacja 3).

Kolejnym punktem programu czwartego Międzynarodowego Wydarzenia Partnerskiego były dwie wizyty studyjne zaplanowane na drugi dzień spotkania – jedna w preadopcyjnym ośrodku TULI LULI oraz druga w Łódzkim Domu Kultury. Wizyta studyjna w TULI LULI pokazała znaczenie pierwszego ośrodka preadopcyjnego w regionie łódzkim. Umieszczane są tam niemowlęta, które nie mogą być objęte opieką rodziców biologicznych. Pozostają w TULI LULI, dopóki zespół nie znajdzie dla nich nowej rodziny. Żadne dziecko nie czuje się samotne nawet przez chwilę, bo ma opiekuna i wolontariuszy gotowych spełniać wszystkie jego potrzeby biologiczne
i psychiczne (np. przytulania się i bawienia). W razie potrzeby, np. w przypadku wcześniaków, opiekuje się nimi fizjoterapeuta, neurolog i logopeda (prezentacja 4).

Podczas sesji tematycznej poświęconej wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami, przedstawiono wybrane dobre praktyki opracowane przez partnerów projektu DeCoDe. Odbyła się także debata na temat struktury Planu Działania na Rzecz Kontroli Wyludnienia. Sesji przewodniczył zespół badaczy Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Partnerzy zgodzili się wypracować wspólne rozumienie i określenie najlepszych praktyk, ponieważ dla każdego z partnerów prezentowane działania i realizowane aktywności mają inny zakres. To wyjaśnienie może być potrzebne jako wprowadzenie do przyszłego planu działania. Partnerzy przedyskutowali również, jaką metodologię należy zastosować w celu udokumentowania najlepszych praktyk, ponieważ naukowy punkt widzenia może być korzystny dla projektu. W dyskusji pojawiły się inne kwestie, takie jak trwałość i sukces najlepszych praktyk oraz sposób ich pomiaru, czynniki, które mogą pomóc we wdrożeniu najlepszych praktyk, współpraca różnych podmiotów reprezentujących różne sektory (poczwórna helisa), jak również kwestie kapitału ludzkiego i społecznego. Wszystkie te elementy powinny zostać włączone do przyszłego planu działania.

Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni do Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK), jednej z najstarszych instytucji kultury województwa łódzkiego, działającej od 1953 roku. ŁDK jako instytucja regionalna współorganizuje wiele przedsięwzięć kulturalnych w gminach i powiatach oraz szkoleń dla przedstawicieli instytucji kulturalnych i samorządowych z terenu województwa łódzkiego. ŁDK to miejsce gdzie działają kluby i stowarzyszenia (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku), grupy muzyczne i teatralne oraz kursy (taniec, joga, rysunek i malarstwo), centrum filmowe z Kinem i 5 galerii. Przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku podzielili się swoimi doświadczeniami z partnerami projektu (prezentacja 5, prezentacja 6 i prezentacja 7). Pracownicy ŁDK zaprezentowali również swoje działania skierowane do osób starszych z regionu oraz coroczny projekt „Przystanek 60+” (prezentacja 8).

Następne spotkanie partnerów projektu planowane jest w Daugavpils na Łotwie w listopadzie 2019 roku.

Projekt jest finansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”. Harmonogram realizacji: 01.03.2018.-01.02.2020.