Water reuse policies advancement for resource efficient European regions (AQUARES)

O projekcie

Województwo Łódzkie przystąpiło do projektu pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Głównym celem projektu jest poprawa wdrażania instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania zielonych zamówień publicznych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń oraz próbę wdrożenia dobrych praktyk w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych do głównego nurtu polityki regionalnej partnerów projektu.

II Nabór do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektów GPP4Growth

W związku z udziałem Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth, zapraszamy zainteresowane instytucje (podmioty prawa publicznego oraz instytucje okołobiznesowe z sektora non-profit) do współpracy w zakresie obszarów tematycznych objętych projektem.

Współpraca w ramach Grupy Interesariuszy Regionalnych pozwoli na jeszcze lepszą współpracę, m.in. w ramach planowanych szkoleń i konferencji tematycznych.

Chętne do współpracy w ramach projektu GPP4Growth  instytucje zapraszamy do przesłania swojego zgłoszenia wraz z krótkim opisem proponowanego merytorycznego wkładu do projektu do dnia 31 marca 2018 r. na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Wypełnij Kwestionariusz

Badanie czynników wpływających na wzrost Zielonych Zamówień Publicznych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zbadania czynników mających wpływ na zielone zamówienia publiczne zarówno po stronie Dostawców jak i Zamawiających:

Ankieta

Badanie ankietowe przeprowadzane jest w 9 regionach partnerskich w ramach projektu GPP4Growth, w ramach zadania 1.4 – zbadania czynników wpływających na wzrost udzielanych zielonych zamówień publicznych, jak i wzrost zainteresowania udziałem Oferentów w dostarczaniu „zielonych produktów”.

Wiedza uzyskana z badania ankietowego przyczyni się do lepszego planowania rozwoju zielonych zamówień publicznych i „eko-innowacji”.

Wydarzenia projektowe

Zadania zaplanowane w ramach projektu, którego czas trwania to 5 lat, obejmują m.in. nawiązanie współpracy z grupą interesariuszy w regionach partnerskich, wymianę doświadczeń w ramach tematycznych seminariów, warsztatów oraz wizyt studyjnych, stworzenie regionalnych planów działań.

II Spotkanie Partnerów projektu GPP4Growth, 14-16 listopada 2017 r.
III Spotkanie Obserwatorów Regionalnych, 25 kwietnia 2018 r.
III Spotkanie Partnerów Projektu GPP4Growth, 15-17 maja 2018 r.

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu INTERREG EUROPA
Wartość projektu wynosi: 1 734 769,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 454 797,95 EUR Budżet dla województwa łódzkiego: 146 928,00 EUR

Okres realizacji

styczeń 2017 – grudzień 2021

Partnerzy

Do Partnerstwa projektowego (oprócz Województwa Łódzkiego) przystąpiły następujące instytucje:

Uniwersytet w Patras (Grecja) – Lider projektu
Region Lombardia (Włochy)
Prowincja Antwerpia (Belgia)
Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego (Regionalny Rząd Andaluzji)
Region Zemgale (Litwa)
Agencja Rozwoju Regionalnego Stara Zagora (Bułgaria)
Departament Środowiska, Wspólnota Władz Lokalnych i Regionalnych (Irlandia)
Fundacja Rozwoju i Dialogu Regionalnego (Malta)