Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie instrumentów polityki regionalnej – REPLACE

O PROJEKCIE

Projekt Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie instrumentów polityki regionalnej –REPLACE – dąży do poprawy zarządzania, wdrażania i monitorowania działań z zakresu polityki regionalnej, mających za zadanie ułatwienie przedsiębiorstwom transformacji z liniowych modeli biznesowych, na modele powiązane z gospodarką o obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym stymulowaniu zrównoważonego rozwoju. Główne zamierzenie projektu dotyczy wykorzystania i rozwoju rozwiązań politycznych oraz działań skupiających się na identyfikacji, wartościowaniu, szacowaniu potencjału i finansowaniu poszczególnych etapów „życia” produktu, powiązanych w cyrkularne łańcuchy wartości. Działania te będą skutkować nowymi projektami lokalnymi i międzyregionalnymi. REPLACE opracuje wzorzec poziomu doskonałości cyrkularnej, który zawarty będzie w ramach prawnych i dostępny do wykorzystania przez przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie regionu.

Gospodarka cyrkularna (CE) jest istotna dla przyszłości Europy ze względu na brak surowców i zmieniające się problemy środowiskowe. Projekt REPLACE to inicjatywa wspierająca integrację, wdrożenie i wykorzystanie doświadczeń zdobytych w ramach projektu SCREEN, powstałego w ramach programu HORYZONT 2020, poprzez zaangażowanie osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki i organów zarządzających we wspólny cel, jakim jest poprawa funkcjonowania regionalnych programów operacyjnych (RPO) aby zwiększyć efektywność gospodarki cyrkularnej, dostosowując się jednocześnie do planu działania Komisji Europejskiej.

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Wszystkich zainteresowanych udziałem w rozwoju efektywności gospodarki cyrkularnej w regionie, serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach grupy roboczej projektu REPLACE jako INTERESARIUSZY projektu.

Oprócz przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych odpowiedzialnych za obszary ochrony środowiska i gospodarowania zasobami, polityki regionalnej, zapraszamy także do współpracy naukowców, ekspertów zajmujących się tematyką gospodarki cyrkularnej, praktyków, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne podmioty zainteresowane tą tematyką.

W celu przystąpienia do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu, prosimy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy (pobierz TUTAJ) i przesłać go na adres: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Nabór ma charakter ciągły.

KONTAKT

tel.: (42) 663 38 09

e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

PARTNERZY PROJEKTU

Do Partnerstwa projektowego (oprócz Województwa Łódzkiego) przystąpiły następujące instytucje:

Region Lacjum (Włochy) – Lider projektu
Nexa – Regionalna Agencja Rozwoju Inwestycji i Innowacji (Francja)
Region Kreta (Grecja)
Instytut Gospodarki Międzynarodowej w Hamburgu (Niemcy)
Agencja Rozwoju Regionalnego Północno-Wschodniego (Rumunia)
Komisja Regionu Centro ds. koordynacji i rozwoju (Portugalia)
Prowincja Fryzja (Holandia)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze VELTHA (Belgia)

FINANSOWANIE

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPA, Oś priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”
Wartość projektu wynosi: 1 694 570,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 374 769,50 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 127 561,00 EUR

OKRES REALIZACJI

sierpień 2019 – lipiec 2023

STRONY INTERNETOWE PROJEKTU

https://www.interregeurope.eu/replace/