Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie instrumentów polityki regionalnej – REPLACE

cel projektu

Celem projektu był rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie instrumentów polityki regionalnej, a także dążenie do zapewnienia poprawy zarządzania, wdrażania i monitorowania działań z zakresu polityki regionalnej, które miały za zadanie ułatwienie przedsiębiorstwom transformacji z liniowych modeli biznesowych, na modele powiązane z gospodarką o obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym stymulowaniu zrównoważonego rozwoju. Główne zamierzenie projektu dotyczyło wykorzystania i rozwoju rozwiązań politycznych oraz działań skupiających się na identyfikacji, wartościowaniu, szacowaniu potencjału i finansowaniu poszczególnych etapów „życia” produktu, powiązanych w cyrkularne łańcuchy wartości. Działania te będą skutkować nowymi projektami lokalnymi i międzyregionalnymi.

 

rezultaty

REPLACE opracował system tzw. benchmarkingu i wzorce poziomu cyrkularnej gospodarki, które zawarte został w dokumentach projektu i udostępnione do wykorzystania wraz z zasobem dobrych praktyk, a także zintegrowanym potencjałem eksperckim i badawczo rozwojowym.

 

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Nie dotyczy – projekt zakończony

 

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPE
Oś priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”
Wartość projektu wynosi: 1 694 570,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 374 769,50 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 127 561,00 euro

 

PARTNERZY PROJEKTU

1. Region Lacjum, Włochy – Lider projektu
2. Nexa – Regionalna Agencja Rozwoju Inwestycji i Innowacji, Francja
3. Region Kreta, Grecja
4. Instytut Gospodarki Międzynarodowej w Hamburgu, Niemcy
5. Agencja Rozwoju Regionalnego Północno-Wschodniego, Rumunia
6. Komisja Regionu Centro ds. koordynacji i rozwoju, Portugalia
7. Prowincja Fryzja, Holandia
8. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze VELTHA, Belgia
9. Województwo Łódzkie, Polska

 

daty REALIZACJI

01.08.2019 – 31.10.2023

 

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Spotkanie partnerów projektu w Leeuwarden (Holandia), 2 – 5.12.2019 r.
I Webinar Edukacyjny + Spotkanie Grupy Sterującej, 01.04.2020 r.
„Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach” – I Spotkanie Interesariuszy Regionalnych Projektów: REPLACE, LCA4Regions i Green Hub, 23.09.2020
„Kolej Zielonych Prędkości w Łódzkiem” – II Spotkanie Interesariuszy Regionalnych Projektów: REPLACE, LCA4Regions, DeCarb, 27.07.2021 r.
II Międzynarodowe spotkanie partnerów + wizyta studyjna w Heraklionie na wyspie Kreta (Grecja), 6 – 8.10.2021 r.
Spotkanie w ramach 19. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast: prezentacja projektu i nowych możliwości współpracy, 10.2021 r.
„Cyrkularna perspektywa dla gospodarki regionu 2022+” – III Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektów: REPLACE, LCA4Regions, GPP4Growth, DeCarb 24.02.2022 r.
Spotkanie partnerów + wizyta studyjna w Saint-Denis na wyspie Reunion (Francja), 31.05 – 3.06.2022 r.
“LCAkcja dla Regionu” – IV Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektów: REPLACE, LCA4Regions, GPP4Growth, 29.06.2022 r.